ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Vyjádření autora k enioanatomii

Enioanatomie

Enioanatomie, celým názvem anatomie jemnohmotných těl, je novým oborem o člověku, vznikla koncem 20. století a její sedmitisícileté kořeny dosáhly od prastarých civilizací až do 21. století.

Enioanatomie provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo, že anatomie jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem vývoje člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností, zvlášť PSI-fenomenálních. Bez symbiózy jemnohmotných těl s fyzickým tělem není možný lidský život v pozemských podmínkách.

Popsat anatomii jemnohmotných těl je záležitost velice složitá a náročná na přesný popis, což je důsledkem naprostého nedostatku vědeckého výzkumu a informací o ní.

Anatomie jemnohmotných těl je složitější než anatomie fyzického těla, protože morfogeneze fyzického těla se uskutečňuje podle matrice integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl a jemnohmotná těla jsou vzhledem k fyzickému tělu primární. Jejich vznik je spojen s kosmickým fenoménem nebo tvořením Stvořitele.

Lidstvu je neznámý mechanismus a doba vzniku jemnohmotných těl jako informačně-energetické věčné formy lidského života. Dnes je již známo, že člověk má fyzické tělo, v symbióze se kterým je 15 základních jemnohmotných těl, 60 komponentních a 105 identických. Jemnohmotná těla jsou postavena dvanácti informačně-energetickými hmotami červeného, oranžového, žlutého, zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého pásma elektromagnetického spektra.

Nehledě na neobyčejnou složitost anatomie jemnohmotných těl, nedostatek profesionální literatury, enioanatomických informací, vědeckého výzkumu a na to, že se enioanatomie ještě nestala vědeckým a výukovým oborem lékařských univerzit a fakult, ti lidé, kteří chtějí poznat informačně-energetickou podstatu člověka, musí zahájit studium enioanatomie. Pokud máte možnost, navštěvujte přednášky odborníků, kteří věnují mnoho času její výuce. Snažte se samostatně studovat.

Během samostudia nejenom čtěte, ale snažte se i systematizovat enioanatomickou informaci podle určitých kapitol, např. červené jemnohmotné tělo, světle zářivě červené jemnohmotné tělo, oranžové jemnohmotné tělo, ..., zlaté jemnohmotné tělo, obaly jemnohmotných těl, čakry, kanály - sušumna, merudanda, ida, pinhala, pravý hvězdný kanál, levý hvězdný kanál, meridiány, biologicky aktivní body, životní informačně-energetické bioplazmy - univerzální a specificko-univerzální, informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla a technologie výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení, PSI-fenomenálních schopností, relaxace, koncentrace, vizualizace, imaginace, rytmického dýchání, meditace aj.

Nemějte obavy a pocit, že nezvládnete poznání enioanatomie. Ano, je velmi objemná a složitá. Za 1 - 2 roky není možné dokonale poznat anatomii jemnohmotných těl, ale systematická, ne velmi vás obtěžující a ne mnoho času vám zabírající výuka přinese během 10 - 20 let své plody.

Dosáhnete takových znalostí, které vám umožní využít je jako kritéria ohodnocení všeho toho, co je spjato s jemnohmotnými těly, esoterikou, psychotronikou, parapsychologií, eniopsychologií a projevem PSI-fenomenálních vlastností člověka.

Dosáhnete uvědomění, že enioanatomie je základem eniofyziologie, eniopsychologie, eniomedicíny, duchovní medicíny, duchovní výchovy, eniopedagogiky a jiných eniologických oborů o člověku. Jakákoliv vaše PSI-fenomenální schopnost, zvláště léčitelství jako nejprospěšnější činnosti pro člověka, se může dále progresivně vyvíjet, zdokonalovat a být prakticky využita pouze na informačně-energetickém základě jemnohmotných těl.

Znalosti enioanatomie umožňují všechny formy léčitelství transformovat na úroveň eniomedicíny, provádět proces léčení cílevědomě, s odůvodněním a jasným pochopením všech skladebných elementů procesů uzdravení. Takováto úroveň léčitelství nikomu neumožní vám jako léčiteli říci, že odvádíte šarlatánskou práci.

Obyčejnému člověku, který má přání pouze zdokonalit svou osobnost nebo prospěšněji realizovat své schopnosti v profesní nebo jakékoliv sociální činnosti, dopomůže enioanatomie vyvarovat se chyb ve svém vlastním všestranném harmonickém vývoji.

Enioanatomie umožňuje člověku maximálně přiblížit svým individuálním zvláštnostem známé technologie výchovy, výuky, vývoje a zdokonalení, lehce provádět jejich korekci a dosáhnout jejich individualizaci a maximální účinnost. Člověk musí z hlediska psychoemocionálního prožívání a pocitu uspokojení vědět, že to, co dělá pro zdokonalení své osobnosti, je pro něho prospěšné, že bude dosaženo určitého výsledku a že tímto vývojem a zdokonalením se nedostane do slepé uličky. Velké zklamání prožívají lidé, kteří začínají cítit, že se nacházejí ve slepé uličce. Nemohou však být zklamáni, pokud mají jasnou perspektivu, jak by nebyla těžká a dlouhodobá.

Dosáhnout enioanatomických znalostí je těžké. Aby člověk porozuměl enioanatomické informaci a stavu jemnohmotných těl, musí trpělivě, několikrát číst a poznávat složité části enioanatomie, přemýšlet nad nimi, dokud nevznikne jasná představa a v nejlepším případě přímá znalost studované anatomické struktury.

Upozorňuji vás, že všemu nebudete hned rozumět, nebudete mít jasno ve všech vzájemných závislostech jemnohmotných těl a jejich jednotlivých struktur a o jejich významu pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, samotný život člověka a mnoho jiného. Přemýšlení a nepřetržité poznávání enioanatomie přiblíží dobu, kdy porozumíte jemnohmotným tělům ve všech souvislostech a všemu, co dnes obnáší kvantum informací o anatomii jemnohmotných těl.

Znalosti enioanatomie vám umožní nejenom se rychle naučit eniofyziologii a eniopsychologii a na jejich základě porozumět informačně-energetické podstatě člověka, jeho životu, PSI-fenomenalitě, duchovnosti, duševnosti, božskosti, příčinám neúspěchů, krizí, nemocí, duchovního úpadku a jakýchkoliv problémů lidského života, ale i vypracovat kvalitativně nové technologie výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení a pozitivního řešení lidských problémů.

Bylo by dobré, aby výuka enioanatomie byla doprovázena výukou eniopsychologie nebo jakýchkoliv metodologií duchovní výchovy, duchovního, energoinformačního, bioenergetického léčitelství a vývoje PSI-fenomenálních schopností, což by umožnilo pochopit praktický význam enioanatomie. Při tomto je možné během výuky provádět určitou korekci sebezdokonalení a svých technologií výchovy, vývoje a léčitelství za účelem zvýšení jejich účinnosti.

Pro vás nepozorovaně dosáhnete vyšší profesionální kvality, kvalitnějších výsledků práce a co je pro vás důležité - nebudete zbytečně vystaveni informačně-energetickému nebezpečí, které vzniká vždy při práci s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí, lidí a zvlášť s jemnohmotnými těly těžce nemocných lidí nebo živočichů.

Eniologové, eniopsychologové, psychotronici, parapsychologové, duchovní léčitelé a jiní odborníci, práce kterých je nasměrovaná na jemnohmotná těla člověka, musí nejenom poznat anatomii jemnohmotných těl, ale i všestranně a harmonicky vyvinout svá jemnohmotná těla.

Pouze všestranně a harmonicky vyvinutá jemnohmotná těla umožňují člověku být jenom svou existencí užitečným pro lidstvo, přírodu, živočichy, rostliny, Zemi, biosféru, Vesmír a duchovní Bytí. Je to proto, že vyvinutá jemnohmotná těla jsou ve stavu přírodní a duchovní informačně-energetické čistoty, stále a nepřetržitě vyzařují do informačně-energetického prostředí vysokofrekvenční informačně-energetické hmoty, které jsou přínosné a podstatné pro jakoukoliv formu života, zvláště lidskou.

Je to složitý úkol, protože sahá k výšinám božsko-duchovní podstaty a povinnosti člověka. Dosáhnout ho může pouze vysoce duchovně vyvinutý člověk, což je možné uskutečnit na informačně-energetickém základě všestranně a harmonicky vyvinutých jemnohmotných těl. Jemnohmotná těla člověka představují mikrokosmos, který je identický makrokosmu. Jejich uspořádání a fungování je stejné.

Slova „To, co je dole, je analogické tomu, co je nahoře. A to, co je nahoře, je analogické tomu, co je dole" (Hermes Trismegist) nás přesvědčují, že poznání enioanatomie umožňuje člověku porozumět této podstatě a tomu, že je v něm samotném jednota lidského, pozemského, kosmického, božsko-duchovního, minulého, přítomného a budoucího, a také dosáhnout integrálně-planetárního, božsko-duchovního myšlení a božsko-duchovní seberealizace ve svých pozemských životech.

Ano, ne pouze v jednom pozemském životě, ale ve více životech, protože člověk je svými věčnými jemnohmotnými těly nesmrtelný.