ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Morálně-etické normy

MORÁLNĚ-ETICKÉ NORMY

Morálně-etické normy, kterými je nutno se řídit při práci s informačně-energetickými hmotami, zvláště při informačně-energetických aplikacích jemnohmotných těl nasměrovaných na výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, léčení, harmonizaci člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, funkčních možností, na duchovní, informačně-energetický a sociálně-biologický základ lidského života se musejí zakládat především na profesionalismu, lásce k člověku, na diskrétnosti, otevřenosti, toleranci, humanitě, pravdivosti informací, na úctě k náboženskému vyznání, ke světonázoru, svobodě, právům a přáním člověka, na duchovně-morálním a božském přístupu k životu a všem jiným atributům podmiňujících život člověka. Několika krátkými objasněními jsou vysvětleny morálně-etické normy vzájemných vztahů eniopsycholog - percipient - vnější prostředí při provádění informačně-energetických aplikacích jemnohmotných těl člověka. Je vhodné, aby tyto normy byly dodržovány eniopsychologem i percipientem (pacientem) proto, aby se obě strany vyvarovaly nepochopení, konfliktu a dosáhly maximální účinnosti a úplného řešení cílů a úkolů aplikace.
 

1. Dodržování duchovních přikázání
 

Dodržování duchovních přikázání je tím nejzákladnějším ve vztazích eniopsycholog - percipient - vnější prostředí. Člověk, který je obdařen nebo v sobě vyvinul a ovládá PSI-fenomenální schopnosti, musí bezpodmínečně dodržovat duchovní přikázání, řídit se jimi ve svém životě a při práci s lidmi. Pouze toto eniopsychologovi umožní dosáhnout nejvyšší účinnosti práce a další zdokonalování svých PSI-fenomenálních schopností, dosáhnout jejich všestrannosti, integrálnosti a božsko-duchovního projevu, zabránit  mu zneužití PSI-fenomenálních schopností proti člověku. Dodržování duchovních přikázání dává eniopsychologovi jasné uvědomování si toho, že nesprávné využití PSI-fenomenálních schopností je škodlivé lidem, přírodě, Zemi, Vesmíru, duchovnímu bytí a především jemu samotnému, že znemožňuje jejich další vývoj, snižuje jejich pozitivní účinnost až do neúspěchu. Při tomto eniopsycholog ztrácí možnost posilovat svá jemnohmotná těla přírodně čistými informačně-energetickými hmotami, je znemožněno uskutečňování dostatečného počtu a objemu vysoce specifických informačně-energetických vzájemných výměn s vnějším prostředím jako nejdůležitější podmínky efektivních duchovně-lidských projevů PSI-fenomenálních schopností. Alternativa neexistuje. Dodržování vysoce duchovních principů, systematická sebevýchova, sebevýuka, eniopsychologický a duchovní trénink umožňuje další zdokonalování PSI-fenomenálních schopností a jejich využití ve prospěch člověka, přírody, Země, Vesmíru, duchovního bytí a jejich progresivního evolučního vývoje. 
 

2. Dodržování zákonů 


Práce eniopsychologa a duchovního léčitele má vliv nejenom na výchovu, výuku, vývoj, zdraví, psychiku, duchovnost, sociálně-biologickou a profesionální činnost člověka, ale i na jeho minulost, přítomnost a budoucnost. Proto se práce eniopsychologa musí zakládat na vysoce duchovních principech, zákonech a zvyklostech společnosti, zákonech státu, pedagogických, medicínských a všelidských morálně etických normách. Eniopsycholog nesmí být zdrojem jakýchkoliv konfliktů. V prostředí konfliktu musí svou prací vytvářet informačně-energetické prostředí duchovní lásky, humanity, tolerance, úcty, rozvahy, dobroty, čestnosti, otevřenosti a postupně konflikt přeorientovat na harmonii vztahů. 
 


3. Vzájemná důvěra 


Spolupráce eniopsychologa s pacienty, percipienty, žáky nebo početnými skupinami lidí se v první řadě zakládá na vzájemné důvěře. Důvěra, kterou lidé dali eniopsychologovi, jim musí být potvrzena vysoce profesionální a účinnou prací. Eniopsycholog předává lidem určitý objem informací o jemnohmotných tělech člověka, o významu holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikacích jemnohmotných těl člověka, orientuje je na poznání určité literatury. Tímto se postupně dosahuje formování důvěry založené na znalostech. Vzájemná důvěra, která je založena na znalostech, značně prohlubuje a rozšiřuje charakter spolupráce lidí s eniopsychologem. 
 


4. Pravdivost informací 


Všechna informace, kterou lidé obdrželi od eniopsychologa, musí být pravdivá, nepřikrášlená, založená na pochopení řešené problematiky a následků, které mohou vzniknout. Pokud informace vychází za meze pochopení, je lépe si nevymýšlet a přiznat neznalost jejího významu. Pouze při stoprocentním přesvědčení je možné něco konkrétně tvrdit. V některých případech je z časových důvodů nutná pouze důvěra, protože další objasňování konkrétní záležitosti je otázkou dlouhotrvající výuky a vývoje vlastní osobnosti člověka. V takovýchto případech je nutná další výuka eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny, duchovní medicíny, teologie, přírodních věd, biologie člověka a všeho toho, co je spojeno s člověkem. Zvlášť opatrně je nutno nakládat s informací o člověku obdrženou prostřednictvím jasnoznání, jasnovidění, jasnosluchu, psychometrie, mimotělesné projekce, biolokace a jiných eniopsychologických schopností a metod. Ve většině případů objektivita této informace intelektuálně, mentálně, duchovně a eniopsychologicky převyšuje možnosti eniopsychologa, nemluvě o člověku, který neovládá eniopsychologické znalosti. Informaci o neznámu je vždy nutno dát člověku takovou, jaká je, bez svých komentářů. Pouze s odstupem času může být informace takovéto úrovně správně pochopena a pozitivně využita. 
 


5. Absolutní diskrétnost 


Pokud se člověk rozhodl využít holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl pro řešení svých problémů nebo svého vývoje a zdokonalení, byla zahájena spolupráce eniopsychologa s člověkem a eniopsycholog obdržel citlivou informaci o stavu jeho zdraví, vývoji jeho zvláštností, vlastností, schopností, funkčních možností, o jeho profesní a sociální perspektivě, stává se od tohoto okamžiku pro eniopsychologa povinným dodržování absolutní diskrétnosti a mlčenlivosti. Pro zahájení spolupráce potřebuje eniopsycholog informace o podmínkách v místě pobytu percipienta (adresa a telefonní číslo nejsou nutné), o jeho práci, o charakteru práce, datum narození atp., potřebuje dostatečně vidět člověka (osobně nebo jeho fotografii), znát jeho jméno a problémy, se kterými je nutno pracovat. Čím více je diskrétnosti, tím rychleji se vytváří vzájemná důvěra, tím svobodněji a pohodlněji se člověk cítí, tím méně možností má kdokoliv zneužít citlivou informaci o člověku. Diskrétnost vytváří podmínky pro plodnou spolupráci, zcela odstraňuje obavy a podezření člověka, že eniopsycholog může zneužít jeho citlivou informaci proti němu. Neoddělitelnou součástí práce eniopsychologa musí být diskrétnost, protože tato přináší výhodu eniopsychologovi a lidem.

 

image
 

6. Kvalita aplikací 


Kvalita aplikací musí být vždy vysoká, musí dosáhnout stoprocentních možností eniopsychologa. Pouze při vysoce kvalitních aplikacích může být dosažena jejich požadovaná účinnost. Není možné provádět „prostřední" aplikaci, protože pak bude její účinnost špatná a požadovaného cíle nebude dosaženo. Znalý toho, eniopsycholog pracuje vždy s maximálním nasazením, celoživotně se vzdělává, vyvíjí a zdokonaluje své PSI-fenomenální schopnosti. Při tomto musí člověk (percipient, pacient, žák atp.) vědět, že ve většině případů je účinnost informačně-energetické aplikace závislá na charakteru fylogenetické, ontogenetické, genetické a příčinně-následkové (karmické) informace, která je fixována v jeho jemnohmotných tělech. Její pozitivní přeorientace vyžaduje dlouhodobou a trpělivou spolupráci, výsledek které je vždy pro člověka prospěšný. Kvalita aplikace musí při jakýchkoliv podmínkách a záležitostech vždy vycházet z pozitivních, optimistických a spolehlivých pozic a ne z pesimistických, beznadějných a tragických záležitostí, a to i tehdy, když člověk nemá ze všech hledisek žádnou šanci na zdárné vyřešení svého požadavku. V těchto případech je pod informačně-energetickým vlivem aplikace dosti často pozorována pozitivní změna, v člověku vzniká pevné odhodlání změnit vše k lepšímu. 
 


7. Svoboda rozhodování 


Každý člověk, který má přání řešit své sociálně-biologické problémy nebo prohloubit zdokonalení své osobnosti metodami holografických informačně-energetických aplikací svých jemnohmotných těl, se rozhoduje samostatně, na základě jemu dostupných informací. Svobodné, dobrovolné, promyšlené a ve všech aspektech uvědomované přání využít informačně-energetické aplikace je nejlepší podmínkou plodné spolupráce eniopsychologa s člověkem. V závislosti na specifice spolupráce eniopsycholog objasňuje člověku, co ho může čekat, co záleží na něm, co na jeho fylogenetických příčinně-následkových (karmických) informacích a co na eniopsychologovi, a objasňuje mu, že v procesu spolupráce může člověk využít i pomoci jiných odborníků. Čím větší množství metodologií, metod a prostředků člověk poznal, tím více je svobodnější ve svém výběru, tím více uvědomělým se stane výběr a tím rychleji a ve větší míře si uvědomí význam holografických informačně-energetických aplikací svých jemnohmotných těl. Je žádoucí, aby se konečné rozhodnutí zakládalo na uvědomování toho, že si opravdu přeje a je připraven na informačně-energetické aplikace, že je ve stavu přijmout objektivní informaci o sobě, že může intelektuálně a emociálně kladně reagovat na pozitivní změny své osobnosti a že jsou mu potřebné, a co bude dělat s více zdokonaleným vývojem všech svých zvláštností, vlastností, schopností, funkčních a sociálně-biologických možností. Uvědomování si všeho tohoto člověkem s jeho snaživou prací na svém sebezdokonalení, ve spojení s holografickými informačně-energetickými aplikacemi jemnohmotných těl umožňuje člověku dosáhnout své přírodní čistoty, svobody rozhodování, volního, humánního, progresivního, duchovního, duševního a morálně-etického, sociálně-biologického projevu s maximální realizací svých zvláštností, vlastností, schopností a funkčních možností. 
 


8. Spolupráce s jinými odborníky ve prospěch člověka 


Člověk intuitivně prahne po kráse, lásce, duchovnosti, po nejkrásnějším, nejdokonalejším, nejvýhodnějším, nejhumánnějším, nejúčinnějším a po všem tom, co zlepšuje jeho samotného a jeho život. V procesu výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, relaxace, regenerace, rehabilitace, rekondice a léčení člověka se tato přírodní intuitivní prahnutí v člověku zostřují, člověk od každého odborníka očekává nejlepší služby, chce mít vysoce profesionální, všestranná a komplexní doporučení, která by předvídala spolupráci s potřebnými odborníky, využití jiných metodologií, metod, prostředků a technologií řešení jeho problémů a měla by jasnou perspektivu do budoucna. Počítaje s touto přírodní vlastností člověka, musí být eniopsycholog profesionálně připraven na spolupráci s jakýmkoliv odborníkem, vždy člověku doporučovat adekvátní komplexní metodické technologie řešení jeho problémů. Eniopsycholog musí být pozorný k návrhům, které nabízí sám člověk, vždy je všestranně analyzovat a nikdy nezaujímat takový postoj, že pouze eniopsychologické metody, prostředky a technologie jsou nejlepšími, vše řešícími a bez alternativ. Takováto pozice vždy utlumuje člověka a značně omezuje možnou spolupráci. Otevřenost eniopsychologa, jeho přání spolupracovat s jinými specialisty, poskytování informací člověku, co je nejlepší využít, jaké varianty mohou být, co je člověku dostupné nyní a co může být dostupné v budoucnu, umožňuje člověku vybrat si to, co mu v největší míře vyhovuje a co bude nejefektivnější. Spolupráce nejenom snižuje možnosti vzniku chyb, komplikací a neperspektivy, ale i posiluje pozitivní potenciály různých technologií a vždy je pro člověka prospěšnější. 
 


9. Dostupnost služeb holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl člověku


Možnost využít tyto služby musí mít každý člověk. Téměř ve všech státech světa to není možné v souvislosti s tím, že není dostatečný počet vysoce kvalifikovaných eniopsychologů, psychotroniků, duchovních léčitelů a jiných odborníků, kteří by mohli provádět holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí. Na státních úrovních se neprovádí jejich výuka a výuka v různých duchovních školách, na soukromých univerzitách, akademiích, vysokých školách a kurzech se nedostatečně zakládá na eniologii, eniopedagogice, enioanatomii, eniopsychologii, eniofyziologii, eniomedicíně, duchovní medicíně a jiných etiologických oborech. Proto většina specialistů, kteří absolvovali takovouto výuku, není profesionálně připravena k provedení holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl lidí. Eniopsycholog, psychotronik, duchovní léčitel nebo jakýkoliv jiný odborník, který ovládá metody holografických informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl je neobyčejně cenným přínosem národu a státu. Jsou světlem národa. Tito lidé mají natolik vysokou úroveň duchovního vědomí, že ve většině případů provádějí skupinové holografické informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl lidí vystavujíce sebe velkému nebezpečí. Skupinové aplikace může velké množství lidí využít ve svůj prospěch. Skupinové aplikace jsou prospěšné nejenom pro přítomné lidi, ale i pro vnější prostředí na vzdálenost stovek kilometrů. 


10. Naděje v beznaději 

Chudoba, neperspektivnost, nezaměstnanost, deprese, přítomnost těžkých nemocí přivádí člověka do psychoemociálního útlumu, vyvolává pocity beznaděje a rozčarování životem. Jakou pozici musí zaujmout eniopsycholog v takovýchto situacích? Zvlášť, když člověk ví, že umírá a také si to uvědomuje eniopsycholog. V podobných situacích spolupracuje eniopsycholog s člověkem pouze na vysoce duchovním pozitivu z pozice neobyčejného významu okamžiku života a jednoho lidského života pro lidstvo, z pozice věčnosti duchovního informačně-energetického života člověka, příčinně-následkových zákonitostí problémů člověka a snaží se vrátit člověku naději, emociální klid a radost ze života. Ve většině případů lze dosáhnout dobrých výsledků a vrátit člověka k radosti ze života. Je žádoucí, aby se umírání, přesněji řečeno přechod z dočasné pozemské biologické formy života do věčné duchovní informačně-energetické formy, uskutečnilo ve stavu psychoemociálního a duchovního klidu člověka. V tomto období eniopsycholog naplňuje jemnohmotná těla člověka a prostředí okolo něho božsko-duchovními informačně-energetickými hmotami. V těch nejbeznadějnějších situacích se spolupráce eniopsychologa s člověkem zakládá na duchovnosti, duševnosti a božskosti člověka, na věčnosti lidského života, naději, víře a silném přání zachránit život, vrátit člověku harmonii života, posílit člověka v boji za jeho život, zdraví, radost, štěstí, jeho perspektivu, úspěch a jeho harmonickou sociálně-biologickou seberealizaci.

image